subtree-merge https://github.com/hannob/bashcheck plus my bash 2.05b patch
[shellsnippets/shellsnippets.git] / bash / bashcheck / LICENSE
2015-07-07 Thorsten Glasersubtree-merge https://github.com/hannob/bashcheck plus...